Việt Nam

Nhà xưởng (1)

Nhà máy Việt Nam

Địa điểm sản xuất hoàn toàn mới được khai trương vào tháng 7 năm 2020

Quan trọng về mặt chiến lược (địa chính trị) đối với hoạt động kinh doanh toàn cầu của chúng ta

Xây dựng nhà máy (3)
Xây dựng nhà máy (5)
Xây dựng nhà máy (4)
Nhà xưởng (2)